Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Sisustussuunnittelu Jonita Raikko

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 1. REKISTERINPITÄJÄ

Sisustussuunnittelu Jonita Raikko – Y-tunnus 1974189-6
Postiosoite: Epinkoskentie 38 B 6, 01390 Vantaa

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Yrityksen / henkilön nimi: Jonita Raikko
Postiosoite: Epinkoskentie 38 B 6, 01390 Vantaa
Puhelinnumero: 044 558 2277
Sähköposti: toimisto@sisustusjonita.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Jonita Raikko
Epinkoskentie 38 B 6, 01390 Vantaa
Puhelinnumero 044 558 2277
Sähköposti: toimisto@sisustusjonita.fi

 1. REKISTERÖIDYT

Sisustussuunnittelu Jonita Raikko rekisterissä talletetaan palveluja ostaneiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteystietoja, sekä tietoja sopimuksista ja niiden muutoksista.

 1. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilön yhteystietoja käsitellään asiakassuhteen ja laskutuksen perusteella
 • Henkilön yhteystietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • asiakastiedotus
 • yrityksen palveluista kertominen
 1. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • asiakkaan nimi (henkilö/yritys)
 • yhteyshenkilönnimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 1. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen toimisto@sisustusjonita.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • palvelutilanteessa ja ostotapahtuman yhteydessä
 • asiakassuhteen syntyessä
 • markkinointitapahtuman yhteydessä
 • asiakkaalta itseltään verkon kautta uutiskirjeen tilauksesta
 • asiakkaalta itseltään sosiaalisen median kautta
 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Sisustussuunnittelu Jonita Raikko ulkopuolelle.  Olemme varmistaneet, että sopimuksissamme palveluntarjoajien kanssa on huomioitu tietosuoja-asetus.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Google Inc., Facebook / WhatsApp, Microsoft Corp/LinkedIn
 1. KÄSITTELYN KESTO

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Asiakkaan yhteystietoja käsittelevät Sisustussuunnittelu Jonita Raikko.

Rekisterinpitäjä Jonita Raikko käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 1. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.